loading...

داوودقادرزاده بازدید : 132 سه شنبه 19 دی 1402 نظرات (0)

                                                                                                    دکتر محمدحسن شکی، ام البنین قاسمی حاجی، سیاوش غلامی                            دانلود مقاله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه‌های برنامه‌های درسی با تربیت اخلاقی دانش‌آموزان صورت گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی - همبستگی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو صورت کتابخانه‌ای میدانی می‌باشد و با بهره‌گیری از دو پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بابل در سال 1400 1401 بوده که از بین آنها 317 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامه‌های ارزیابی برنامه درسی با 32 سؤال که توسط مرشادی و تربیت اخلاقی با 39 سؤال که توسط مقیم زاده در سال 1393 طراحی شدند پاسخ دادند. منظور توصيف داده‌ها، از روش­های آماری از قبیل آمار توصیفی، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون نرمالیته، آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است. كليه جداول­ و نمودارهاي­ توصيفي ­و همچنين آزمون­ فرضيات­ تحقيق ­با استفاده­ از نرم‌افزار SPSS  نسخه‌ی 22 SPSS تفسیر شدند. نتایج نشان داد که تمامی مولفه‌های ارزشیابی درسی از منظر نمونه آماری با تربیت اخلاقی دارای ارتباط می‌باشد و برنامه درسی به حضور لحظه به لحظه و ارتباط عملی معلم با دانش‌آموزان و دانش‌آموزان با یکدیگر و سایر پرسنل اداری و آموزشی با یکدیگر در کلاس درس و محیط درس وابسته است. دانش‌آموزان از طریق تحلیل و تفسیر ادراکات خود، برنامه درسی را درک می‌کنند و در واقع برنامه درسی پاسخی است به آنچه که در محیط آموزشی مشاهده می‌کنند، می‌شنوند و برخورد می‌کنند، احساس می‌کنند، یاد می‌گیرند و انجام می‌دهند.

کلیدواژه: برنامه‌های درسی، تربیت اخلاقی، ارزشیابی، روش‌های یاددهی و یادگیری.

ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات