loading...

داوودقادرزاده بازدید : 159 سه شنبه 19 دی 1402 نظرات (0)

                                                                                                                  دکتر محمدحسن شکی، سینا نادری                                    دانلود مقاله

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان در مدیریت درمان تأمین اجتماعی مازندران انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده حجم جامعه را کلیه افراد شاغل در مدیریت درمان که ۷۵۰ نفر بوده تشکیل و تعداد نمونه ۲۹۴ نفر و به طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل والتون بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی مازندران رابطه وجود داشت. بین ابعاد توسعه قابلیت‌های فردی و پرداخت منصفانه با مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان مدیریت درمان اجتماعی مازندران رابطه مشاهده نگردید؛ اما بین ابعاد قانون‌گرایی، محیط کار ایمن و بهداشتی و میزان تأمین فرصت رشد با مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان مدیریت درمان رابطه وجود داشت همچنین ابعاد فرصت تأمین رشد و محیط ایمن و بهداشتی قدرت پیش‌بینی معنادار مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان مدیریت درمان را داشتند.

کلید واژه: کیفیت زندگی کاری،مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت درمان

ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات