loading...

 

  دریافت اصل مقاله

 رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر ارومیه

        لقمان هیکلی[1]

چکیده

هدف از این پژوهش رابطه هوش هیجانی با سبک‌های تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 91-90  بوده است.جهت نمونه‌گیری از بین 122 نفر از مدیران مدارس متوسطه ناحیه یک ارومیه اعم از زن و مرد به روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان از این تعداد 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرشسنامه استفن رابینز(1985)برای مدیریت تعارض و پرسشنامه سایبر یاشرینگ (1990)برای هوش هیجانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و T گروه‌های مستقل استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها نتایج نشان داد که :بین تمامی سبک‌های مدیریت تعارض که شامل: توسل به اجبار، اجتنابی،سازگارانه، مصالحه و تشریک مساعی با هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه در مورد دو سبک اجتنابی و توسل به زور به صورت معکوس و در مورد سه سبک دیگر به صورت مستقیم بود نیز دریافتیم که هیچ تفاوتی بین سبک مدیریت تعارض مدیران زن و مرد و همچنین  بین سطح هوش هیجانی مدیران زن و مرد وجود ندارد.

کلید واژه ها: سبک های مدیریت تعارض،هوش هیجانی مدیران.

[1]کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(تشکیلات وروش ها)

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات