loading...

                مجتبی باباجانزاده، محمدباقر فرقانی اوزرودی                                                       دانلود اصل مقاله
چکیده:

هدف از تحقيق حاضر، شناسایی موانع مشارکت در فعالیت‌­های ورزشی - تفریحی فرهنگیان در استان مازندران بود. این تحقیق به شیوه توصیفی - پیمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه‌­ی آماری تحقیق، تعداد 41783 نفر کارکنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش استان مازندران بودند که به بر اساس جدول مورگان  تعداد 338 نفر به صورت خوشه‌ه­ای - تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه موانع فعالیت‌­های ورزشی - تفریحی فرقانی و همکاران (2014) استفاده شد (89/0=α). داده‌­ها با استفاده از آزمون پیرسون و آزمون تعقیبی LSD با بکارگیری نرم‌­افزار آماری SPSS22 در سطح 05/0≥ α مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌­های پژوهش نشان می­‌دهد که بين عوامل بازدارنده فعالیت­‌های ورزشی - تفریحی با میزان مشارکت در جامعه تحت بررسي رابطه معني­‌داری وجود دارد (0/05 ≤p ). بین موانع درون‌فردی، بین‌فردی و ساختاری با میزان مشارکت در جامعه تحت بررسي رابطه معني­‌داری وجود دارد (05/0p ≤). بين سن (027/0=p و 356/0- =r) و تحصیلات (031/0=p و 372/0- =r)، با میزان مشارکت فرهنگیان در فعالیت­‌های ورزشی - تفریحی در جامعه تحت بررسی رابطه معنی‌­داری وجود دارد ولی در جهت معکوس یعنی هر چه سن و میزان تحصیلات افراد افزایش می­‌یابد، میزان مشارکت آنها کمتر می­‌شود. در نهایت مسئولین می‌­توانند با برنامه‌ریزی منظم و ایجاد انگیزه در جهت مشارکت فرهنگیان گام­‌های مثبتی بردارند.

کلیدواژه: موانع مشارکت، فعالیت­‌های ورزشی - تفریحی، فرهنگیان.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات