loading...

                          حسن امیریان، محمدباقر فرقانی اوزرودی                                دانلود اصل مقاله

 چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط کیفیت خدمات و آموزش کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی نفت محمود آباد) بود. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس میزان نظارت و درجه کنترل و گردآوری داده­‌ها از نوع تحقیقات میدانی به شمار می­‌رود. جامعه آماری کلیه کارکنان مجموعه آموزشی ورزشی نفت محمودآباد بود که بر اساس جدول مورگان 297 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های کیفیت خدمات (لیو، 2008)، آموزش کارکنان (دهار، 2014) و تعهد سازمانی (OCQ) (آلن و مایر، 1996) با مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید. برای بررسی تاثی مولفه‌ها از آزمون تحليل رگرسيون استفاده شد. تحلیل‌­ها با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام شد. یافته­‌های تحقیق نشان داد بین درک آموزش کارکنان و زیرمجموعه‌های آن (درک دسترسی به آموزش، منافع درک شده از آموزش) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولیکن با درک حمایت آموزشی رابطه معنی داری ندارد. بین آموزش کارکنان با تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین تعهد سازمانی با کیفیت خدمات رابطه معنی‌داری وجود دارد.

واژه­های کلیدی: کیفیت خدمات، آموزش کارکنان، تعهد سازمانی، کارکنان، مجتمع آموزشی و رفاهی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات