loading...

                                           محمد مهدوی کوچکسرایی، بیژن وهاب زاده گردرودباری، مهدیه کمیلی تبار                                        دانلود اصل مقاله

چکیده

هدف از تحقيق حاضر، بررسی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش با اخلاق حرفه‌­ای در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. این تحقیق به شیوه توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه­‌ی آماری تحقیق، تعداد 247 نفر کارکنان شاغل در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 152 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات،از پرسشنامه­‌های فرهنگ‌سازمانی ساشکین (91/0=α)، مدیریت دانش صحرایی (75/0=α) و اخلاق حرفه­‌ای رضائیان و قاضی (81/0=α) استفاده شد.داده‌­ها با استفاده از آزمون پیرسون با به‌کارگیری نرم‌­افزار آماریSPSS22 در سطح 05/0≥α مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می­‌دهد که بين تمامی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی به غیر از مشتری مداری با مدیریت دانش ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین بین فرهنگ‌سازمانی با تمامی مؤلفه‌های مدیریت دانش ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. نتايج تحليل داده­ها نشان می‌­دهد که بين فرهنگ‌سازمانی با اخلاق حرفه­ای و بین مدیریت دانش با اخلاق حرفه­ای ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد.

کلمات کلیدی: فرهنگ‌سازمانی، مدیریت دانش، اخلاق حرفه­ای، کارکنان ادارات ورزش و جوانان

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات