loading...

                                                                   ابوالقاسم علیپور بایی، اسوه حیدرنیا سماکوش، اکبرکمیل نژاد                      دانلود اصل مقاله

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان سکوت سازمانی و آوای سازمانی با سیاست‌های سازمانی بود. پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی است و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان شهرداری بابل بودند (154نفر) که به‌صورت تمام شمار در تحقیق حاضر مشارکت داشتند. ابزار تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته می‌­باشد، که روایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظر مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طرق ضریب آلفای کرونباخ (0/72) به دست آمد. روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی چندگانه بوده‌­اند، که از نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که میان سکوت سازمانی کارکنان با سیاست‌های سازمانی، آوای سازمانی کارکنان با سیاست‌های سازمانی، سکوت مطیع با سیاست‌های سازمانی، سکوت تدافعی با سیاست‌های سازمانی، سکوت دوستانه با سیاست‌های سازمانی، آوای مطیع کارکنان با سیاست‌های سازمانی، آوای دفاعی کارکنان با سیاست‌های سازمانی و آوای نوع‌دوستانه کارکنان با سیاست‌های سازمانی در کارکنان شهرداری بابل ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: سکوت سازمانی، آوای سازمانی، سیاست­‌های سازمانی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات