loading...

                    اسوه حیدرنیا سماکوش، کمیل نژاد اکبر، ابوالقاسم علیپور بایی

دانلود اصل مقاله

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش در میان کارکنان شهرداری بابلاست. این تحقیق از نوع زمینه­یابی و به صورت میدانی از پرسشنامه توانمندسازی کامکاری و کریم‌­نژاد (1390) و مدیریت دانش کامکاری و شُکرزاده (1389) استفاده گردید. جامعة آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان شهرداری بابل (154 نفر) که مشغول به فعالیت هستند، تشكيل مي‌­دهند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون رگرسیون چندمتغیری، با بکارگیری نرم‌افزار آماری SPSS22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌­های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معني‌داری بين «توانمندسازی» با زیر مجموعه‌­های مدیریت دانش همچون «ایجاد دانش» (0/39=sig)، با «تائید دانش» (0/26=sig)، با «ارائه دانش» (0/004=sig)، با «توزیع دانش» (0/002=sig)، با «کاربرد دانش» (0/005=sig)، و نهایتاً ارتباط مثبت معني‌داری بين «توانمندسازی» با «مدیریت دانش»، مشاهده می‌شود (0/045=sig و0/05≥α). با توجه به نتایج می­‌توان گفت كه با افزايش «توانمندسازی»، «مدیریت دانش» نيز در کارکنان افزايش می­‌یابد و با كاهش آن، «مدیریت دانش» نيز كاهش می‌يابد.

کلمات کليدی: توانمندسازی، مدیریت دانش، کارکنان شهرداری

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات